Gość

Aktywność bioelektryczna mózgu i badanie EEG


» Artykuł z cyklu » Porady, wskazówki

Artykuł informacyjny nie jest ofertą Zdroju Życia

Fizjologia   neuronów   jest   kluczem   do   zrozumienia   jak   funkcjonuje   mózg człowieka.  Impuls nerwowy  jest  sygnałem  elektrycznym,  czyli  skutkiem  tymczasowej zmiany    stanu    naładowania błony    komórkoweji    pełni    podstawową    rolę    w przekazywaniu informacji w układzie nerwowym. Impuls nerwowy dociera do synapsy, gdzie  wydzielane  są  specjalne  substancje-neuroprzekaźniki przekazujące  impuls  do następnego neuronu.

Przemieszczająca się fala depolaryzacji i repolaryzacji wzdłuż dendrytów tworzy wahania potencjału elektrycznego, który można zaobserwować na powierzchni kory mózgowej. Zjawiska bioelektryczne biorą swój początek w przesunięciach jonowych.

 Zachowanie człowieka jest najważniejszym wskaźnikiem poziomu aktywacji, źródłem informacji o niej może być elektroencefalografia. Do stanów aktywacyjnych zaliczamy czuwanie, sen, relaksacja, pobudzenie. Rytm alfa reprezentuje średni stan aktywacji, występuje, gdy osoba jest w stanie spoczynku i ma zamknięte oczy. Składa się ze średnio dużych regularnych fal o częstotliwości 10 Hz. Otworzenie oczu i koncentracja na zadaniu powoduje pojawienie się rytmu beta, czyli małych, szybkich fal (aktywna działalność umysłowa). W trakcie snu pojawiająsię fale wolne delta o częstotliwości 2-4 Hz. Interpretacja zapisu EEG nie zawsze jest taka oczywista. Niektóre osoby nie wykazują rytmu alfa w zapisie, u niektórych może być on nieregularny, z kolei rytm beta często jest szeregiem nieregularnych fal od częstotliwości od 12 Hz. Jednakże, dzięki EEG można uzyskać dane, w jaki sposób układ aktywacyjny wpływa na czynność kory mózgowej. Elektroda, z której otrzymuje się zapis, znajduje się w określonej odległości od powierzchni kory mózgowej (oddziela ją skóragłowy, kości czaszki), zatem otrzymane potencjały są wypadkową aktywności dużej grupy neuronów korowych. Zapis EEG świadczy o tym, że aktywność nerwowa związana ze stanem świadomości jest rozlanym pobudzeniem, czyli współdziałaniem oddalonych od siebie komórek.

Mózg w swojej aktywności wytwarza fale elektryczne o różnej częstotliwości, a mianowicie: fale delta, theta, alfa, beta.

  • Fale delta (0,5 – 3 Hz) –nazwę wprowadził G.Walter, by podkreślić zależność występowania tych fal z takimi stanami jak: śmierć, choroba, proces zwyrodnieniowy, mechanizm obronny (z ang. death, disease, degeneration, defense mechanism). W zapisie jakościowym u zdrowego człowieka, czynność delta nie występuje, natomiast w komputerowej analizie zauważalna jest ich niewielka amplituda.
  • Fale theta (4-7 Hz) –są czynnością dominującą w okresie dzieciństwa, wraz z wiekiem fale te zanikają, by po 60 roku życia występować w sposób bardziej uogólniony. Amplituda tych fal nie powinna być wyższa niż 30 mikrowoltów. Faletheta zaobserwować można również w początku senności, dlatego też w badaniu EEG należy zwrócić uwagę na świadomość badanego, by uniknąć błędnej interpretacji (zinterpretowania jako patologicznego zapisu).
  • Fale alfa (8-12 Hz) – rytm alfa jest podstawowym rytmem w EEG człowieka. Fale te są najbardziej widoczne przy oczach zamkniętych w okolicy politycznej, otwarcie oczu powoduje tymczasowe zniknięcie lub zmniejszenie czynności alfa i pojawienie się czynności beta, co nazywane jest desynchronizacją rytmu EEG[94]. Chwilowe zniknięcie lub zmniejszenie amplitudy alfa występuje również podczas koncentracji uwagi. „Czynność fal alfa jest asymetryczna w 25-33% i jest charakterystycznie mniejsza nad lewa półkulą. Jest prawdopodobne, że wiąże się to z półkulą dominującą.
  • Fale beta–fale o częstotliwości 14-30 Hz o amplitudzie do 30 mikrowoltów. Czynność ta jest czynnością symetryczną, a wszelkie asymetrie świadczą o patologii. W przypadku zaniku kory lub urazu, zauważalny jest ubytek czynności beta (po stronie zjawiska patologicznego), z kolei z nadmiernym uogólnionym zwiększeniem się czynności beta ma się do czynienia przy takich chorobach, jak: nadczynność tarczycy, niedoczynności gruczołów przytarczycznych, w zespole Cushinga. U osób labilnych emocjonalnie można zaobserwować (w 61%) rytm beta. J. Majkowski (1989) zaproponował podział fal beta na trzy podgrup.

Należy podkreślić, iż czynność bioelektryczna mózgu zależna jest od wieku, a także stanu organizmu. Na zmiany we wzorcu EEG wpływ mają czynniki fizjologiczne (głód, senność), patologiczne (choroba) oraz inne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne (lęk, niepokój). Analiza sygnału EEG osób młodych służy do diagnozy zaburzeń rozwojowych, może także określać poziom rozwoju układu nerwowego.

Aktywność elektryczną mózgu bada się za pomocą specjalistycznej aparatury do EEG- elektroencefalografu. Podczas badania EEG, do powierzchni skóry głowy przykłada się elektrody wg systemu 10-20. Poszczególneelektrody umiejscawia się wzdłuż linii, które są prowadzone po powierzchni czaszki w odległościach 10 lub 20 procent ich długości. Elektrody oznaczone są kodem literowo-liczbowym (np. Cz, C4, C3– elektrody w pasie czuciowo-ruchowym w okolicy centralnej). Zgodnie z systemem 10-20 stosuje się 19 czynnych odprowadzeń, natomiast liczba elektrod może być znacznie większa, np. 32, 64, 128, ale i 256. Zapis EEG to suma wielu zjawisk bioelektrycznych tkanki mózgowej, charakteryzujących się zmiennością. Głównym składnikiem każdego zapisu EEG jest fala, czyli przejściowa zmiana różnicy potencjałów czynności mózgu, którą charakteryzuje się poprzez jej amplitudę, czas trwania, kształt oraz polaryzację. Fale, które występują z pewną częstotliwością i tym samym kształcie nazywa się rytmem. Czynnikiem różnicującym rytm jest aktywność bioelektryczna mózgu istopień aktywności motorycznej. Oznacza to, że w trakcie snu zapis EEG jest zsynchronizowany, czyli występują fale o wysokiej amplitudzie i niskiej częstotliwości, natomiast w trakcie zwykłej aktywności występują fale o wysokiej częstotliwości i niskiej amplitudzie (desynchronizacja zapisu EEG.

"Za główne źródło sygnału EEG uznaje się aktywność synaptyczną na dendrytach dużych pobudzających komórek piramidalnych –ze względu na wzajemne równoległe ułożenie tych komórek, które powoduje powstawanie prostopadłych do powierzchni kory dipoli elektrycznych. Dipole elektryczne na dendrytach innych komórek niwelują się, gdyż są ułożone w sposób nieuporządkowany i nie generują sygnału na tyle mocnego, aby mógł zostać zarejestrowany na powierzchni skóry głowy. Amplituda fal aktywności elektrycznej mózgu rejestrowana przez elektrody EEG zależy przede wszystkim od synchronizacji zespołów blisko położonych komórek. Dopiero zsynchronizowane działanie wielu komórek generuje dostatecznie silny sygnał, który mogą zarejestrować elektrody przyklejone na skórze głowy.

Zapis EEG zależy od wielu czynników, takich jak wiek, poziom dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego czy stan psychomotoryczny badanego. Przykładowo występujące fale theta są prawidłowe u dzieci we śnie i podczas czuwania, z kolei u dorosłego świadczą o pewnych dysfunkcjach. Trzeba także podkreślić, iż interpretacja zapisu EEG w dużej mierze zależy od doświadczenia lekarza.

z rozprawy doktorskiej: Magdaleny Pinkowickiej

Kamil Kuszewski

Uzdrawianie duchowe, które stosuję aby uzdrowić ciało fizyczne, nie likwiduje skutków choroby, tylko jej przyczyny, dzięki czemu organizm człowieka sam może już włączyć zawarty w DNA system samonaprawczy, który negatywne siły energetyczne wyłączyły, przypuszczając atak na jakiś organ w ciele człowieka. Poprzez duchowe pasma mogę działać na odległość.
Kontakt Kamil Kuszewski

Artykuły » Porady, wskazówkiCzwartek 21 listopada 2019

pokaż wszystkie artykuły »

strzałka do góry
Zadzwoń
Ładuję stronę ...